Blylaget Idrettsforening

Vedtekter for Blylaget Idrettsforening

§1

Foreningens navn skal være Blylaget Idrettsforening, forkortet BIF.

§2

Foreningens formål er i første rekke å fremme interessen for idrett og fysisk fostring blant befolkningen på Blylaget. Foreningen kan også ta initiativ til, eller samarbeide med andre enkeltpersoner eller foreninger om andre aktiviteter som er i medlemmenes interesse.

§3

Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen som avholdes en gang pr år. Den daglige ledelse ivaretas av et styre som består av formann, viseformann, kasserer, sekretær, samt oppmenn i de ulike idrettsgrener.

Formann, viseformann, kasserer og sekretær velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen, vekselvis således at formann og sekretær velges det ene året og viseformann og kasserer det neste. Oppmenn til de enkelte idrettsgrener velges hvert år.

Hvis ønskelig kan det på generalforsamlingen velges representanter til å være behjelpelig med avviklingen av idrettsarrangementer, til istandsetting av idrettsanleggene, eller til andre arrangementer og tilstelninger. Disse er underlagt de enkelte oppmenn, eventuelt styret.

Foreningen skal ha 2 revisorer som velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen.

§4

Styret leder foreningens virksomhet, forvalter på beste måte dens midler, og påser at loven overholdes.  Det påligger styret å kontrollere oppmennenes arbeid. For øvrig kan styret, innenfor rammen av disse vedtekter, fatte enhver beslutning som det måtte anse nødvendig for foreningens virksomhet. For at styret kan være beslutningsdyktig må minst 4 medlemmer være tilstede. Beslutninger tas med alminnelig flertall, ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Foreningen kan drive de idrettsgrener som er i medlemmenes interesse og som faller innenfor foreningens økonomiske ramme. Beslutning om å oppta eller avvikle idrettsgrener tas av generalforsamlingen. De enkelte oppmenn skal ivareta medlemmenes interesser innenfor sine idrettsgrener, arrangere konkurranser, samt være ansvarlig for materiell og anlegg.

Foreningens regnskaper skal til enhver tid være ajourført. Kassereren er forpliktet til å utlevere foreningen bøker og kasse til ettersyn når som helst styret eller revisorene forlanger det.

§5

Som medlemmer kan opptre enhver som godkjennes av styret. Det er ingen betingelse at vedkommende er bosatt, eller har hytte på Blylaget. Hvis vedkommende har vært medlem av en tilsvarende forening på Nesodden må forholdet til denne være ordnet før opptak skjer. Utmeldelse må skje skriftlig. Styret kan ekskludere et medlem som ved sin oppførsel kan skade foreningen, som overtrer foreningens lover, eller som skylder kontingent for mer enn 1 år, dog uten at foreningens krav på forfallen kontingent bortfaller. Ingen kan delta i idrettsstevner eller på annen måte representere foreningen utad uten å være anmeldt eller ha fullmakt fra styret eller sin oppmann.

Stemmerett i generalforsamlingen har kun medlemmer over 15 år, og som er ajour med sin kontingent. Et hvert medlem er forpliktet til å motta valg til tillitsverv innen foreningen, men kan unnslå seg for så lang tid som de har fungert tidligere.

Medlemmer skal fra det år de fyller 18 år betale voksen kontingent. Kontingenten for barn og voksne fastsettes av generalforsamlingen.

 

§6

Det skal innkalles til generalforsamling 1 gang pr år, i august måned. Varsel skal være utsendt 14 dager i forveien. Til møtet skal det foreligge følgende til behandling: Styrets og de enkelte oppmenns beretninger behørig innført i protokoller, regnskap i revidert stand, samt forslag til valg av representanter ifølge §3 ovenfor. For øvrig skal generalforsamlingen behandle alle spørsmål av interesse for foreningen.

Alle forslag avgjøres ved alminnelig flertall. Til endring i vedtektene kreves imidlertid 2/3 flertall. Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§7

Beslutning om oppløsning av foreningen kan kun fattes i ordinær generalforsamling, og med 3/4 flertall.

Ved oppløsning skal foreningens eiendeler overlates til en forretningsfører til forvaltning, valgt av generalforsamlingen. Hvis forsøk på å gjenopprette foreningen ikke er gjort innen 10 år skal eiendelene avhendes til beste for befolkningen på Blylaget. Beslutning om anvendelse av midlene kan tas av forretningsføreren i samråd med det sist sittende styre, eventuelt av den siste generalforsamlingen.

 

 

 

Vedtekter Blylaget Idrettsforeningen. Sist oppdatert 17.8.74. Renskrevet 28.02.2017.